Greg Nagy

Upcoming Dates

Friday, August 17th, 2018

Slo Bones
Greg Nagy Solo Acoustic - 7:00 pm
Frankenmuth, MI

Saturday, August 18th, 2018

Slo Bones Smokehaus
Greg Nagy Solo Acoustic - 6pm
Frankenmuth, MI

Friday, August 31st, 2018

Moriarty's
Greg Nagy Band! - 9pm
Lansing, MI 48912
Price: No Cover

Saturday, September 1st, 2018

Slo Bones
Greg Nagy Solo Acoustic - 6pm
Frankenmuth, MI

Friday, September 7th, 2018

The Union
Greg Nagy Band! - 9pm
Kalamazoo, MI

Saturday, September 8th, 2018

Brighton Smokin Jazz and Blues Festival

Thursday, September 13th, 2018

Eddie V's
Mike Skory, Greg Nagy, Glenn Giordano Experience - 6:00 pm
Troy, MI

Thursday, September 20th, 2018

Luigi's
Greg Nagy Solo Acoustic - 7pm
Flint, MI

Friday, September 28th, 2018

Slo Bones Smokehaus
Greg Nagy Solo Acoustic - 7pm
Frankenmuth, MI

Friday, November 2nd, 2018

Beale Street BBQ
TBA - 7pm
Fenton, MI

Thursday, November 15th, 2018

Luigis
Greg Nagy Solo Acoustic - 7pm
Flint, MI

Saturday, November 24th, 2018

Moriarty's
Abbey Road 2.0 - 9pm
Lansing, MI 48912
Price: No Cover

Friday, December 14th, 2018

Beale Street BBQ
TBA - 7pm
Fenton, MI